สัญญา ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการให้บริการ Platform ตัวแทนได้เงินฉบับนี้ ทำขึ้นที่บริษัท ได้เงิน ดอทคอม จำกัด เลขที่ 388 อาคารไอบีเอ็ม ชั้น 16บี ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ระหว่าง

บริษัท ได้เงิน ดอทคอม จำกัด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 388 อาคารไอบีเอ็ม ชั้น 16บี ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ให้บริการ”) ฝ่ายหนึ่ง กับ

ผู้ที่มีความประสงค์จะเป็นตัวแทนได้เงิน (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ตัวแทน”) มีความประสงค์แนะนำผู้ประสงค์ที่จะกู้เงินโดยใช้บริการ Platform ตัวแทนได้เงิน ของ บริษัท ได้เงิน ดอทคอม จำกัด ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการจับคู่ระหว่างผู้กู้กับผู้ประสงค์ที่จะให้กู้เงินที่ตรงกับคำเสนอขอกู้เงินของผู้กู้ ตัวแทนจะต้องปฏิบัติตามสัญญา ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการให้บริการ Platform ตัวแทนได้เงิน (“ข้อกำหนด”) นี้ ตัวแทนควรอ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดนี้อย่างระมัดระวังและตัวแทนตกลงที่จะยอมผูกพันตามข้อกำหนดนี้

ตัวแทนขอยืนยันว่าได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดนี้แล้ว และตกลงยอมผูกพันตามข้อกำหนดนี้ รวมทั้งเมื่อเข้าใช้บริการแนะนำผู้ประสงค์ที่จะกู้เงินผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ให้บริการแล้ว ให้ถือว่าตัวแทนตกลงยอมผูกพันตามข้อกำหนดนี้ รวมถึงที่จะได้แก้ไขเป็นครั้งคราว


ตัวแทนขอยืนยันว่าตัวแทนมีอำนาจและสามารถเข้าทำสัญญา ความตกลง ความผูกพัน ตามข้อกำหนดนี้

1. การเข้าเป็นตัวแทน

ตัวแทนขอรับรองต่อผู้ให้บริการ ดังนี้

 1. ตัวแทนเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลในรูปบริษัทและห้างหุ้นส่วน
 2. ในกรณีของบุคคลธรรมดา ตัวแทนเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ ในกรณีของนิติบุคคล ตัวแทนมีอำนาจในการเข้าทำสัญญาภายใต้กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้รับอนุญาตจากทั้งภายในนิติบุคคล และหรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว
 3. ตัวแทนมีบัญชีเงินฝากกับธนาคารในประเทศไทย
 4. ตัวแทนไม่เป็นคู่กรณีที่อยู่ระหว่างในการถูกดำเนินคดีหรืออยู่ระหว่างการสอบสวนของตำรวจ
 5. ข้อมูลและเอกสารประกอบการสมัครใช้บริการทั้งหมดของตัวแทนที่จัดส่งให้แก่ผู้ให้บริการ ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ไม่ทําให้ผู้อื่นสําคัญผิด รวมทั้งตัวแทนตกลงแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการนับแต่มีการ เปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียดข้อมูลของตัวแทนที่เปิดเผยต่อผู้ให้บริการ รวมถึง ที่อยู่ อีเมล หมายเลขติดต่อ เป็นต้น
 6. ตัวแทนจะต้องเก็บรหัสในการเข้าใช้บริการผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ให้บริการไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยต่อบุคคลใด หากตัวแทนเปิดเผยรหัสผ่านแก่บุคคลใด ตัวแทนมีความรับผิดในกรณีมีการเข้าถึง ใช้ หรือใช้ในทางที่ผิดโดยบุคคลนั้น

2. ขั้นตอนการอนุมัติคำขอกู้เงิน การแนะนำผู้ขอกู้ และการจ่ายค่าตอบแทนตัวแทนได้เงิน

 1. ผู้ให้บริการทำการอนุมัติคำขอกู้เงินภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 วันทำการ เมื่อผู้ให้บริการได้รับเอกสารประกอบคำพิจารณาของผู้ขอกู้ครบถ้วน
 2. ผู้ให้บริการทำการนัดเซ็นสัญญาตามวันและเวลาที่ผู้ขอกู้สะดวกซึ่งในกรณีปรกติภายในไม่เกิน 7 วันทำการนับจากวันที่คำขอกู้เงินได้รับการอนุมัติ
 3. ในเขตกรุงเทพ และปริมณฑลผู้ให้บริการทำการโอนเงินให้ผู้ขอกู้ภายใน 1 วันทำการหลังวันเซ็นสัญญา (T+1) ในกรณีรถยนต์ปลอดภาระ หรือผู้ให้บริการจะทำเรื่องปิดบัญชีไฟแนนซ์ภายใน 1วันทำการหลังวันเซ็นสัญญา (T+1) ในกรณีรถยนต์ติดภาระ วันโอนเงินให้ผู้ขอกู้ดังกล่าวเป็นเพียงการประมาณการซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงในกรณีมีเหตุสุดวิสัยที่อยู่ภายนอกความควบคุมของผู้ให้บริการ
 4. นอกเขตกรุงเทพ และปริมณฑลผู้ให้บริการทำการโอนเงินให้ผู้ขอกู้ภายใน 2 วันทำการหลังวันเซ็นสัญญา (T+2) ในกรณีรถยนต์ปลอดภาระ หรือผู้ให้บริการจะทำเรื่องปิดบัญชีไฟแนนซ์ภายใน 2วันทำการหลังวันเซ็นสัญญา (T+2) ในกรณีรถยนต์ติดภาระ วันโอนเงินเป็นเพียงการประมาณการซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงในกรณีมีเหตุสุดวิสัยที่อยู่ภายนอกความควบคุมของผู้ให้บริการ
 5. ตัวแทนอิสระสามารถส่งชื่อผู้สนใจขอกู้ พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัครขอกู้เงินมาที่ช่องทางที่ผู้ให้บริการกำหนด
 6. เมื่อผู้ขอกู้ผ่านการอนุมัติ พร้อมเซ็นสัญญาเรียบร้อย และผู้ขอกู้ได้รับเงินแล้ว หรือในกรณีรีไฟแนนซ์ เมื่อผู้ให้บริการได้ทำเรื่องปิดบัญชีกับบริษัทไฟแนนซ์เดิมแล้ว ผู้ให้บริการจะโอนเข้าบัญชีธนาคารของตัวแทนอิสระ จำนวน 1,500 (หนึ่งพันห้าร้อย) บาท (หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%) ภายใน 1 วันทำการ (T+1) หลังจากผู้ให้บริการได้โอนเงินให้ผู้ขอกู้ หรือภายใน 1 วันทำการ
  (T+1) ภายหลังจากผู้ให้บริการได้ทำเรื่องปิดบัญชีกับบริษัทไฟแนนซ์เดิม ในกรณีรถยนต์ติดภาระผูกพัน ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบในค่าตอบแทนหรือการกระทำใดๆ ของบุคคลที่ช่วยตัวแทนผลิตผลงานนอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ผู้ให้บริการพึงจ่ายให้กับตัวแทนตามวรรคก่อน
 7. หากต่อมาภายหลังมีการยกเลิกสัญญาเงินกู้ ตัวแทนตกลงยินยอมนำเงินค่าตอบแทนที่ได้รับไปแล้วจากผู้ให้บริการคืนให้แก่ผู้ให้บริการภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ให้บริการ กรณีตัวแทนชำระคืนล่าช้า ตัวแทนตกลงยินยอมชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละสิบห้า (15%) ต่อปี ของค่าตอบแทนที่จะต้องคืนให้แก่ผู้ให้บริการ รวมถึงค่าเสียหายที่เกิดขึ้น (หากมี)
 8. ตัวแทนตกลงยินยอมให้ผู้ให้บริการนำเงินที่ตัวแทนจะต้องคืนให้แก่ผู้ให้บริการตามข้อ 7ไปหักออกจากค่าตอบแทนที่ผู้ให้บริการจะต้องจ่ายให้แก่ตัวแทนตามข้อ 6
 9. ในการแจ้งค่าตอบแทน หรือเงินที่ตัวแทนจะต้องคืนให้แก่ผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการสามารถแจ้งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หนังสือ และหรือโดยวิธีอื่นตามที่คู่สัญญาจะตกลงกัน เมื่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้รับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หนังสือ หรือได้รับโดยวิธีอื่นใดตามที่คู่สัญญาตกลงกันตามวรรคแรก หากฝ่ายที่ได้รับไม่ทำการทักท้วงภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับแต่วันที่ได้รับหรือถือว่าได้รับ ให้ถือว่าฝ่ายที่ได้รับยอมรับและยืนยันค่าบริการที่แจ้งระหว่างกันว่าถูกต้อง

3. บททั่วไป

 1. ข้อมูลในระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ให้บริการมีไว้สำหรับบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1. ของข้อกำหนดนี้เท่านั้น โดยไม่มีวัตถุประสงค์เป็นการเผยแพร่หรือให้บุคคลหรือหน่วยงานของประเทศใด ๆ ใช้หากการเผยแพร่หรือการใช้ดังกล่าวเป็นการขัดต่อกฎหมายหรือกฎระเบียบของประเทศนั้น ๆ
 2. หากข้อความส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อกำหนดนี้เป็นโมฆะ ผิดหลักเกณฑ์ของทางราชการ ไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถฟ้องร้องบังคับกันได้ตามกฎหมายไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ แล้ว ให้ถือว่าส่วนที่ไม่โมฆะหรือสมบูรณ์แยกออกจากส่วนที่เป็นโมฆะหรือไม่สมบูรณ์นั้นและมีผลใช้บังคับได้
 3. ผู้ให้บริการอาจแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดนี้ได้ตามความเหมาะสมได้เสมอ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ตัวแทนทราบล่วงหน้า อย่างไรก็ดี หากการแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงมีผลทำให้ตัวแทนเสียประโยชน์ ผู้ให้บริการจะแจ้งให้ตัวแทนทราบเป็นหนังสือล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน ก่อนการแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงนั้น
 4. ตัวแทนยอมรับว่าในการจัดส่งข้อมูลให้แก่ตัวแทนในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำธุรกรรมใด ๆ ระหว่างตัวแทนและผู้ให้บริการหรือบุคคลที่ผู้ให้บริการกำหนด (แล้วแต่กรณี) โดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เป็นต้น นั้น มีผลผูกพันและมีผลบังคับใช้ได้ตามกฎหมาย รวมทั้งสามารถใช้เป็นพยานหลักฐานในกระบวนพิจารณาตามกฎหมายได้ด้วย

4. การติดต่อ

ตัวแทนสามารถติดต่อผู้ให้บริการตามรายละเอียด ดังนี้

ฝ่ายบริการตัวแทนได้เงินหมายเลขโทรศัพท์ 02-494-8383