ผู้ที่มีความประสงค์จะใช้บริการ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้สนใจ”) Platform ตัวแทนได้เงิน ของ บริษัท ได้เงิน ดอทคอม จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ให้บริการ”) จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการ (“ข้อกำหนด”) นี้ ผู้สนใจควรอ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดนี้อย่างระมัดระวังและผู้สนใจตกลงที่จะยอมผูกพันตามข้อกำหนดนี้

ผู้สนใจขอยืนยันว่าได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดนี้แล้ว และตกลงยอมผูกพันตามข้อกำหนด ดังนี้

การสมัครใช้บริการ และสิทธิของผู้ให้บริการ

  • ผู้สนใจขอรับรองว่าข้อมูลประกอบการสมัครใช้บริการทั้งหมด ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ไม่ทําให้สําคัญผิด
  • ผู้สนใจเป็นผู้ตั้งชื่อบัญชีสำหรับใช้บริการและรหัสผ่านด้วยตนเอง และภายหลังจากที่ผู้สนใจตกลงสมัครใช้บริการและยอมผูกพันตามข้อกำหนดนี้แล้ว ผู้ให้บริการจะส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ไปยังผู้สนใจเพื่อทำการยืนยันการเปิดบัญชีสำหรับใช้บริการ ยกเว้นกรณีผู้สนใจยินยอมใช้บัญชีเฟสบุ๊ค (Facebook) สำหรับเข้าใช้บริการ
  • ผู้สนใจจะต้องเก็บรหัสผ่านในการเข้าใช้บริการ Platform ตัวแทนได้เงิน ไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยต่อบุคคลใด หากผู้สนใจเปิดเผยรหัสผ่านแก่บุคคลใด ผู้สนใจมีความรับผิดในกรณีมีการเข้าถึง ใช้ หรือใช้ในทางที่ผิดโดยบุคคลนั้น
  • ผู้ให้บริการมีสิทธิปฏิเสธการขอใช้บริการ โดยผู้ให้บริการสงวนสิทธิในการแจ้งเหตุผลการปฏิเสธการขอใช้บริการ
  • ผู้ให้บริการมีสิทธิระงับการให้บริการเป็นการชั่วคราว หรือ ยกเลิกการให้บริการ หากพบว่าผู้สนใจละเมิดข้อกำหนด หรือพบว่าการกระทำของผู้สนใจอาจก่อให้เกิดหรือเป็นอันตรายต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ให้บริการ เช่น การละเมิดระบบรักษาความปลอดภัย หรือพยายามเข้าถึงข้อมูลของผู้สนใจรายอื่น เป็นต้น

นโยบายสิทธิส่วนบุคคลและเงื่อนไขการใช้งานบนระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์

ผู้สนใจรับทราบและตกลงยอมรับนโยบายสิทธิส่วนบุคคล รวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานของเว็บไซต์ของผู้ให้บริการตามที่เผยแพร่ผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ให้บริการ www.daingern.com รวมถึงที่จะได้แก้ไขเป็นครั้งคราว

การติดต่อ

ผู้สนใจสามารถติดต่อผู้ให้บริการเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมตามรายละเอียด ดังนี้

ฝ่ายบริการตัวแทนได้เงินหมายเลขโทรศัพท์ 02-494-8383